VALOR SOCIAL

En AulaSPUTNIK queremos llegar a las niñas y niños que están viviendo una situación en riesgo de exclusión social y/o con diversidad funcional.

 

Con este propósito, abrimos 20 plazas para realizar de manera gratuita uno de nuestros talleres durante los meses de marzo, abril y/o mayo.* Estas actividades están financiadas gracias als Ajuts Joan Oró de la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació.

 

*En función de la demanda y/o contexto, se pueden ver opciones para realizar más de una actividad por centro/institución.

 

Nuestros talleres

1. Ajudem al nostre planeta a través dels nanosatèl·lits.

treball en equip

comunicació

canvi climàtic

sostenibilitat

impacte tecnològic

¿Quines ODS treballarem?

Característiques:
 • Rang d’edat: +8 anys
 • Tipus: activitats en grup
 • Complexitat: mitjana
 • Durada: 1h 30min
 • Material inclòs: material de construcció, llapis, gomes, dossier d’activitats

 

Resum

L’objectiu principal d’aquest taller és explicar què són els satèl·lits (i específicament els nanosatèl·lits) i explicar els principis bàsics d’aquesta tecnologia, per entendre com ens poden ajudar a millorar el nostre planeta Terra.

 

Seguidament, a través d’un repte per grups, l’alumnat ha de dissenyar un satèl·lit, construir una maqueta amb un kit bàsic i realitzar una presentació de la seva idea de projecte. El propòsit d’aquest satèl·lit ha de ser oferir un servei que ajudi a la nostra societat a reduir l’impacte del canvi climàtic. Per tant, l’alumnat haurà de despertar la seva creativitat i capacitat de trobar solucions a diferents reptes socials.

 

L’alumnat aprendrà…
 • Les fases d’una missió espacial: disseny, construcció i llançament dels satèl·lits.
 • La valoració de l’impacte del desenvolupament tecnològic en les condicions de vida i en el treball.
 • Els avenços, productes i materials que intervenen en el progrés de la societat.
 • Consciència sobre els problemes socials rellevants.

 

Competències a millorar…
 • Comunicació oral.
 • Treball en equip.
 • Creativitat proposant solucions imaginatives i originals.
 • Habilitats STEAM.

2. Explorem l’espai amb AulaSPUTNIK!

treball en equip

organització

creativitat

impacte tecnològic

¿Quines ODS treballarem?

Característiques:
 • Rang d’edat: +8 anys
 • Tipus: activitats en grup
 • Complexitat: mitjana
 • Durada: 1h 30min
 • Material inclòs: dossier, llapis, gomes, tisores, cola, cinta adhesiva, ampolles de plàstic buides i peces impreses en 3D (PBLs)

 

Resum

L’objectiu principal d’aquest taller és explicar que són els coets, com funcionen i perquè són tan importants per explorar l’espai i conèixer millor el que ens envolta.

 

Seguidament, a través d’un repte per grups, se li plantejarà a l’alumnat unes hipòtesis amb l’objectiu de dissenyar i construir un coet de paper i la base de llançament. Hauran de coordinar-se i organitzar-se en rols i tasques. Després, es faran els llançaments d’aquests coets amb l’objectiu de respondre aquestes qüestions i recollir les dades de distància necessàries. A partir d’aquest exercici, cada equip reflexionarà les conclusions dels seus resultats i realitzarà una presentació del seu projecte.

 

L’alumnat aprendrà…
 • Anàlisis de la complexitat de sortir de l’atmosfera terrestre.
 • Capacitat crítica per avaluar i prendre decisions lògiques de forma imparcial i raonada.
 • Les fases d’una missió espacial: disseny, construcció i llançament dels coets.
 • Planificació i organització duent a terme un simulacre de missió espacial.

 

Competències a millorar…
 • Comunicació oral.
 • Treball en equip.
 • Creativitat proposant solucions imaginatives i originals.
 • Organització.
 • Habilitats STEAM.

3. La dona al sector aeroespacial.

treball en equip

comunicació

igualtat de drets

inclusió

estereotips

gènere

¿Quines ODS treballarem?

Característiques:
 • Rang d’edat: +8 anys
 • Tipus: activitats en grup
 • Complexitat: mitjana
 • Durada: 1h 30min
 • Material inclòs: dossier, cartolines, llapis, gomes, colors

 

Resum

L’objectiu principal d’aquesta activitat és reflexionar sobre els estereotips dins les professions STEAM i donar visibilitat a la dona dins de la ciència i la tecnologia aeroespacial. El propòsit és inspirar i motivar a nenes a seguir els seus somnis i acompanyar els nens a trencar amb les seves creences limitants i fer-los partícips d’aquest missatge.

 

Es realitzaran dues activitats principals en aquest taller. La primera es centrarà a reflexionar i detectar conductes i prejudicis inconscients sobre el paper de la dona en el sector aeroespacial. La segona activitat es proposarà fer un joc de cartes per tal de conèixer la trajectòria i vida professional d’algunes dones importants del sector, i així, crear referents.

 

L’alumnat aprendrà…
 • Identificació dels propis prejudicis i estereotips.
 • Causes que provoquen situacions de marginació, discriminació i injustícia social en l’entorn local i en el món.
 • Valoració de la igualtat de drets d’homes i dones en qualsevol àmbit.
 • Reconeixement de les diferències per raó de naixement, raça, sexe, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social com un element enriquidor de les relacions interpersonals.

 

Competències a millorar…
 • Comunicació.
 • Identificació dels propis prejudicis i estereotips.
 • Consciència de la igualtat de drets socials.

Nuestros talleres

1. AYUDAMOS A NUESTRO PLANETA A TRAVÉS DE LOS NANOSATÉLITES.

trabajo en equipo

comunicación

cambio climático

sostenibilidad

impacto tecnológico

¿Qué ODS trabajamos?

Características:
 • Rango de edad: +8 años
 • Tipo: actividades en grupo
 • Complejidad: media
 • Duración: 1h 30min
 • Material incluido: material de construcción, lápiz, gomas, dosier de actividades

 

Resumen

El objetivo principal de este taller es explicar qué son los satélites (y específicamente los nanosatélites) y explicar los principios básicos de esta tecnología, para entender como nos pueden ayudar a mejorar nuestro planeta Tierra.

 

Seguidamente, a través de un reto por grupos, el alumnado tiene que diseñar un satélite, construir una maqueta con un kit básico y realizar una presentación de su idea de proyecto. El propósito de este satélite tiene que ser ofrecer un servicio que ayude a nuestra sociedad a reducir el impacto del cambio climático. Por lo tanto, el alumnado tendrá que despertar su creatividad y capacidad de encontrar soluciones en diferentes retos sociales.

 

El alumnado aprenderá…
 • Las fases de una misión espacial: diseño, construcción y lanzamiento de los satélites.
 • La valoración del impacto del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida y en el trabajo.
 • Los adelantos, productos y materiales que intervienen en el progreso de la sociedad.
 • Conciencia sobre los problemas sociales relevantes.

 

Competencias a mejorar…
 • Comunicación oral.
 • Trabajo en equipo.
 • Creatividad proponiendo soluciones imaginativas y originales.
 • Habilidades STEAM.

2. ¡EXPLORAMOS EL ESPACIO CON AULASPUTNIK!

trabajo en equipo

organización

creatividad

impacto tecnológico

¿Qué ODS trabajamos?

Características:
 • Rango de edad: +8 años
 • Tipo: actividades en grupo
 • Complejidad: media
 • Duración: 1h 30min
 • Material incluido: dosier, lápiz, gomas, tijeras, cola, cinta adhesiva, botellas de plástico vacías y piezas impresas en 3D (PBLs)

 

Resumen

El objetivo principal de este taller es explicar que son los cohetes, como funcionan y porque son tan importantes para explorar el espacio y conocer mejor el que nos rodea.

 

Seguidamente, a través de uno rindo miedo grupos, el alumnado tiene que diseñar un satélite, construir una maqueta cono un kit básico y realizar una presentación de su idea de proyecto. El propósito de este satélite tiene que ser ofrecer un servicio que ayude a nuestra sociedad a reducir lo impacto del cambio climático. Miedo lo tanto, el alumnado tendrá que despertar su creatividad y capacidad de encontrar solucionas en diferentes retos sociales.

 

El alumnado aprenderá…
 • Análisis de la complejidad de salir de la atmósfera terrestre.
 • Capacidad crítica para evaluar y tomar decisiones lógicas de forma imparcial y razonada.
 • Las fases de una misión espacial: diseño, construcción y lanzamiento de los cohetes.
 • Planificación y organización llevando a cabo un simulacro de misión espacial.

 

Competencias a mejorar…
 • Comunicación oral.
 • Trabajo en equipo.
 • Creatividad proponiendo soluciones imaginativas y originales.
 • Organización.
 • Habilidades STEAM.

3. LA MUJER EN EL SECTOR AEROESPACIAL.

trabajo en equipo

comunicación

igualdad de derechos

inclusión

estereotipos

género

¿Qué ODS trabajamos?

Características:
 • Rango de edad: +8 años
 • Tipo: actividades en grupo
 • Complejidad: media
 • Duración: 1h 30min
 • Material incluido: dosier, cartulinas, lápices, gomas, colores

 

Resumen
El objetivo principal de esta actividad es reflexionar sobre los estereotipos dentro de las profesiones STEAM y dar visibilidad a la mujer dentro de la ciencia y la tecnología aeroespacial. El propósito es inspirar y motivar a niñas a seguir sus sueños y acompañar los niños a romper con sus creencias limitantes y hacerlos partícipes de este mensaje.

 

Se realizarán dos actividades principales en este taller. La primera se centrará a reflexionar y detectar conductas y prejuicios inconscientes sobre el papel de la mujer en el sector aeroespacial. La segunda actividad se propondrá hacer un juego de cartas para conocer la trayectoria y vida profesional de algunas mujeres importantes del sector, y así, crear referentes.

 

El alumnado aprenderá…
 • Identificación de los propios prejuicios y estereotipos.
 • Causas que provocan situaciones de marginación, discriminación e injusticia social en el entorno local y en el mundo.
 • Valoración de la igualdad de derechos de hombres y mujeres en cualquier ámbito.
 • Reconocimiento de las diferencias por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social como un elemento enriquecedor de las relaciones interpersonales.

 

Competencias a mejorar…
 • Comunicación.
 • Identificación de los propios prejuicios y estereotipos.
 • Conciencia de la igualdad de derechos sociales.

Más información

¿A QUIÉN SE DIRIGE ESTA CONVOCATORIA?

Grupos de 15/25 niños y niñas de 10 a 14 años.

Colegios y entidades públicas y/o fundaciones sin ánimo de lucro que trabajen con niñas y niños con diversidad funcional o en una situación de exclusión social de las comarcas Anoia, Bages y Osona.

¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA PRESENTAR VUESTRA SOLICITUD?

Podéis rellenar el siguiente formulario antes del 20 de febrero de 2023 o fin de plazas. Una vez nos enviéis vuestra solicitud, contactaremos con vuestra entidad lo antes posible para confirmaros vuestra plaza.

Formulario subvención 2023 (cerrado)  Formulario subvención 2023 (cerrado)